دکتریوشی ناگا-ایتانو

رییس سمپوزیوم 

 

 

 

 دکتر گیتا موللی 
دبیر علمی سمپوزیوم

 

 

  عطیه خیرخواه

دبیر اجرایی

حمیده السادات خادمی
دبیر اجرایی

فاطمه رضوی
دبیر اجرایی

 

 

 
 
                  مادران  

خانم نصیری 

(انجمن پروانه ها)

خانم صنعتی

(مرکزفرانک)

خانم سیف

(موسسه محاش)

آقاخانی

(ناشنوا،کانون ناشنوایان)